Regulamin

Dział I. Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym opryskiwanie.pl dostępnym na stronie: www.opryskiwanie.pl (dalej: „Strona Internetowa Sklepu”) oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci: prowadzenia Konta Klienta, Newslettera, Zamieszczania opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu, Formularza kontaktowego. 
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl jest Hurtownia Środków ochrony Roślin Ekoagro Piotr Stalmach, Żyraków 138e, 39-204 Żyraków, NIP 872 234 46 41Adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl: sklep@opryskiwanie.pl

Dział II. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 

 1. Aktywacja – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Klienta, zgodnie z Regulaminem, po dokonaniu której może on, przy pomocy aktywowanego Konta Klienta korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl 
 2. Cena – oznacza cenę Produktu brutto, wyrażoną są w złotych polskich i umieszczoną w ramach informacji o Produkcie na Stronie Internetowej Sklepu. Ceny uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają Kosztów Dostawy. 
 3. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera, Produktu określonego w zamówieniu. 
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Aktywacji Konta Klienta w Sklepie Internetowym opryskiwanie.pl , wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym opryskiwanie.pl . 
 6. Klient – oznacza osobę fizyczną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym opryskiwanie.pl  w imieniu własnym jako Konsument albo w imieniu Przedsiębiorcy, który dokonał Rejestracji jego Konta Klienta. 
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, na wniosek Przedsiębiorcy podczas Rejestracji. Konto Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym opryskiwanie.pl  po dokonaniu Aktywacji. 
 9. Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są podane w Sklepie Internetowym opryskiwanie.pl  podczas składania Zamówienia przez Klienta. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w złotych polskich oraz jest kwotą brutto. 
 10.  Kurier – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów. 
 11. Login – adres e-mail podany przez Klienta podczas Aktywacji. 
 12. Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl . 
 13. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
 14. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Przedsiębiorcę na stronie WWW.opryskiwanie.pl /logowanie?back=my-account 
 15. Sklep Internetowy opryskiwanie.pl  – platforma internetowa znajdującą się na Stronie Internetowej Sklepu, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień Klienta. 
 16.  Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 
 17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą lub między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.
 18. Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.   

Dział III. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl . W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta. 
 3. W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas Aktywacji, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta podczas Aktywacji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy; 
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl , Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. 
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl  wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl  w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy. 
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Dział IV. Wymagania techniczne. 

 1. Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl , które powinien spełniać Klient: 
      a)    Posiadanie aktywnego połączenia z sieci Internet; 
      b)    Posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies; 
      c)    Posiadanie ekranu z minimalną rozdzielczością 1024×768. 
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym opryskiwanie.pl  oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Dział V. Rejestracja 

 1. W ramach Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl  Konto Klienta może zostać założone przez Sprzedawcę tylko na wniosek Przedsiębiorcy, który uprzednio zawarł odrębną umowę współpracy handlowej ze Sprzedawcą i dokonał Rejestracji. 
 2. Zasady dokonywania Rejestracji przez Przedsiębiorcę zawarto w regulaminie na stronie internetowej www.opryskiwanie.pl
 3. W toku dokonywania Rejestracji, Przedsiębiorca wskazuje dane Klienta dla którego Rejestruje  Konto Klienta. 

Dział VI. Aktywacja 

 1. Dla uzyskania pełnej funkcjonalności Konta Klienta konieczne jest dokonanie przez Klienta Aktywacji. 
 2. W celu dokonania Aktywacji, Klient powinien wypełnić formularz aktywacyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu przesłać wypełniony formularz aktywacyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu aktywacyjnym. Podczas Aktywacji Klient ustala Hasło. 
 3. W toku wypełniania formularza aktywacyjnego, Klient oznaczając odpowiednie pola formularza potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, jak też wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody lub dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 4. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, jak też wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w Dziale VI. ust. 3, nie są obowiązkowe, jednak niezbędne do zawarcia umowy świadczenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. 
 5. W trakcie Aktywacji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Sklep nie udostępnia danych klientów podmiotom trzecim. Celami marketingowymi są wyłącznie cele mające na przedstawić ofertę handlową Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl.  
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza aktywacyjnego, Klient niezwłocznie otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres podany w formularzu aktywacyjnym, wiadomość z potwierdzeniem dokonania Aktywacji. Z chwilą otrzymania wiadomości następuje Aktywacja i zawarcie pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość pełnego dostępu do Konta Klienta i udostępnianych w jego ramach przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych. W wiadomości potwierdzającej Aktywację znajduje się również link z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu, przy pomocy którego Klient może dodatkowo potwierdzić dokonanie Aktywacji. 
 7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. 

Dział VII. Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym opryskiwanie.pl  w imieniu własnym, jako Konsument lub w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który w toku Rejestracji założył jego Konto Klienta. 
 2. Z chwilą Aktywacji Konta Klienta, Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające Umów sprzedaży zawartych w jego imieniu i na jego rzecz przez Klienta. 
 3. Sprzedawca wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie Internetowym opryskiwanie.pl  nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta. 
 4. Wykaz Kosztów Dostawy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl w zakładce „Warunki Dostawy”. Koszty Dostawy każdorazowo dodawane są do wartości Zamówienia i zależne są od sposobu Dostawy wybranego przez Klienta. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów Dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania tzw. „gratisów”. 
 6. Sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o czym będzie z wyprzedzeniem informować na stronach Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl 
 7. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym opryskiwanie.pl  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. 
 8. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt/Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 
 9. W toku składania Zamówienia Klient określa czy składa Zamówienie celem zawarcia Umowy sprzedaży w swoim imieniu, jako Konsument czy też w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który w toku Rejestracji założył jego Konto Klienta. W zależności od rodzaju zamówienia, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo Fakturę VAT. 
 10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia, w imieniu własnym albo w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który uprzednio dokonał Rejestracji jego Konta Klienta. 
 11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w Dziale VII ust. 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równocześnie momentem zawarcia Umowy sprzedaży. 
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

Dział VIII. Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie: 
      a)    stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich; 
      b)    nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy. 
 2. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Produktu zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Klienta. 
 3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności. 
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty: 
     a) za pobraniem  – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Produktu. W przypadku, gdy stroną Umowy sprzedaży jest Przedsiębiorca w imieniu którego działa Klient, ta forma płatności dostępna jest wyłącznie do wartości zamówienia nie przekraczającej 2 000 (słownie: dwa tysiące) zł brutto. W tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 
     b)  kartą płatniczą lub ePrzelewem, które są obsługiwane przez PayU  z siedzibą w Poznaniu: 
     c) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic; 
     d) ePrzelew – Płacę z Alior Bankiem, Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe, przelew bankowy, Płacę z BGŻ BNP Paribas, Płać z BOŚ, Płać z ING, Płacę z Getin, Przelew z BPH, Płacę z Inteligo, Płacę z Idea Bank, Crédit Agricole e-przelew, Transfer, Płacę z Noble Bank, Pekao24Przelew, Płacę z iPKO, Płacę z PBS, Płacę z Kontem PayU,  Płacę z Eurobankiem, Przelew24 BZWBK, Przelew z CitiHandlowy, Przelew z Deutsche Banku, Płacę z Millennium 
  W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności za zamówione Produkty. 
 5.  Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w Dziale VIII ust. 5, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 

Dział IX. Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę lub anulowanie Zamówienia przez Klienta. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Dział X.  Dostawa

 1. Sklep Internetowy opryskiwanie.pl realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia. 
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty. 
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”. 
 6. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta lub Przedsiębiorcy, w imieniu i na rzecz którego Umowę sprzedaży zawarł Klient, za pośrednictwem Kuriera, na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 7. W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. 
 8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Kuriera. 
 9. Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. 
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Kuriera pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl  przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Dział XI. Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

 1. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Dalsze regulacje zawiera Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z poz.zm.
 2. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje Umowa sprzedaży. 
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 5.  Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odstępujący otrzyma drogą elektroniczną numer zwrotu, tzw. numer RMA. Jest to indywidualny numer, który został nadany sprawie Klienta, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu. Tym numerem może on dalej posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą w celu identyfikacji swojej sprawy, co może znacząco usprawnić finalizację procesu odstąpienia od Umowy sprzedaży.   
 6. Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy, na adres  Opryskiwanie.pl, Żyraków 138e, 39-204 Żyraków
 7. Na przesyłce ze zwracanym Produktem, Klient który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, może umieścić w widocznym miejscu numer RMA. Ponadto, do przesyłki ze zwracanym Produktem powinien, jeśli to możliwe, dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu. 
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny. 
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 10. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 11. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 12. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu. 
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 
 15. Klientowi, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w następujących wypadkach: 
  a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy; 
  b) w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dział XII. Możliwość zwrotu zakupionego Produktu przez Przedsiębiorców

 1. Przedsiębiorca na rzecz którego Klient zawarł Umowę sprzedaży, może dokonać zwrotu Produktu bez podania przyczyny po uprzednim kontakcie z opryskiwanie.pl. 
 2. Celem zwrotu Produktu, Przedsiębiorca, powinien złożyć do Sprzedawcy wniosek o zwrot Produktu. 
 3. Wniosek przysługuje w odniesieniu do Produktu: 
      a) który nie był używany z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu; 
      b) jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu (tj. objerzenia i sprawdzenia produktu) i jest kompletny (tj. zawiera metki, etykiety); 
      c) który nie jest wymieniony w pkt. 13, poniżej. 
 4. Przedsiębiorca może się zwrócić do Sprzedawcy z wnioskiem o przyjęcie zwrotu Produktu w terminie 14 od dnia Dostawy. 
 5. Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, wniosek o zwrot może dotyczyć zarówno całego Zamówienia (tj. wszystkich Produktów ujętych w Zamówieniu), jak też tylko niektórych Produktów ujętych w Zamówieniu (wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Produktów z Zamówienia). 
 6. Wniosek o przyjęcie zwrotu Produktów powinien zostać wysłany listem poleconym na adres Sklep Internetowy opryskiwanie.pl, Żyraków 138e, 39-204 Żyraków (z dopiskiem „Zwrot”) lub mailem na adres sklep@opryskiwanie.pl. Do wniosku powinna zostać dołączona kopia lub skan dowodu zakupu zwracanych Produktów. 
 7. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wniosku o przyjęcie zwrotu Produktu, Sprzedawca w terminie 30 dni wyśle do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną, na  adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, informację o swojej decyzji co do wniosku. 
 8. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Sprzedawca prześle do Przedsiębiorcy, przy pomocy poczty elektronicznej numer „RMA”.  Jest to indywidualny numer, który został nadany sprawie zwrotu Produktu. Tym numerem Przedsiębiorca powinien dalej posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą w celu identyfikacji. 
 9. Po uzyskaniu numeru RMA, w celu dokonania zwrotu, Przedsiębiorca powinien niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania numeru RMA) dostarczyć Produkt do Sprzedawcy na adres: Sklep internetowy opryskiwanie.pl, Żyraków 138e 39-204 Żyraków.    W wypadku odsyłania Produktu, na przesyłce Przedsiębiorca powinien umieścić w widocznym miejscu numer RMA. Ponadto, do przesyłki ze zwracanym Produktem, Przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu, a wypełniony formularz zwrotu odesłać na adres sklep@opryskiwanie.pl. (formularz zwrotu jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl). 
 10. W przypadku zwrotu Produktu, który został zakupiony przez Klienta w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego jest dołączony produkt bezpłatny, czyli tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny. 
 11.  Przedsiębiorca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć zwracany Produkt, w celu uchronienia go przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, które mogą być powodem odrzucenia zwrotu. 
 12. Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zwrotowi w trybie niniejszego działu nie podlegają następujące Produkty: 
    a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy; 
    b) w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
    c)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dział XIII. Uprawnienia Konsumentów z tytułu Rękojmi 

 1. Sprzedawca zapewnienia Dostawę Produktu, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
 2. Jeżeli Produkt ma wadę Klient, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu może: 
      a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 
      b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. 
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady. 
 5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy. 
 7. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu. 
 8. W wypadku Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy i koszt odesłania Produktu do Klienta.
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 

Dział XIV. Uprawnienia Przedsiębiorców z tytułu Rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu względem Przedsiębiorcy na rzecz którego została zawarta Umowa sprzedaży, przez okres 1 roku od dnia Dostawy. 
 2. W razie stwierdzenia wad Produktu po przyjęciu Dostawy, Przedsiębiorca ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W celu złożenia reklamacji Przedsiębiorca powinien zawiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, niezwłocznie po stwierdzeniu wad. Zawiadomienie takie powinno zostać wysłane do Sprzedawcy na adres e-mailowy: sklep@opryskiwanie.pl lub listem poleconym na adres: Sklep internetowy opryskiwanie.pl, Żyraków 138e, 39-204 Żyraków. Do zawiadomienia powinna zostać dołączona kopia dowodu zakupu. 
 3. Po wysłaniu do Sprzedawcy zawiadomienia o reklamacji, Przedsiębiorca otrzyma drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji numer RMA. Jest to indywidulany numer, który został nadany sprawie Przedsiębiorcy. Tym numerem Przedsiębiorca powinien dalej posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą w celu identyfikacji swojej sprawy. 
 4. Nadanie sprawie numeru RMA nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem reklamacji przez Sprzedawcę. 
 5. Po otrzymaniu numeru RMA Przedsiębiorca powinien niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji albo upływu terminu, o którym mowa powyżej, na udzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę) przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: Sklep internetowy opryskiwanie.pl, Żyraków 138e 39-204 Żyraków, z dopisanym numerem RMA. Na przesyłce z Produktem Przedsiębiorca powinien umieścić w widocznym miejscu numer RMA. Ponadto, do przesyłki ze zwracanym Produktem, Przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu oraz wypełniony formularz reklamacji. Formularz reklamacji jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl w szczegółach zamówienia, dodatkowo w formie papierowej jest także dołączony do każdej przesyłki będącej przedmiotem Dostawy. Przedsiębiorca przesyła do Sprzedawcy, reklamowany z tytułu rękojmi Produkt na własny koszt. 
 6. Reklamacja z tytułu rękojmi zgłoszona przez Przedsiębiorcą zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę. O uznaniu albo nieuznaniu reklamacji z tytułu rękojmi, Przedsiębiorca zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej, na adres podany podczas Rejestracji. 
 7. W przypadku uznania reklamacji Produktu za uzasadnioną, Sklep Internetowy opryskiwanie.pl zwróci Klientowi poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty wysłania reklamacji oraz zgodnie z żądaniem Przedsiębiorcy wymieni Produkt na nowy albo zwróci za niego pełną należność. 
 8. W przypadku uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Sklep Internetowy opryskiwanie.pl odsyła reklamowany Produkt do Przedsiębiorcy na jego koszt. 
 9. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi wobec Produktu żywnościowego, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu wad Produktu, jednak nie później niż: 
    a) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu żywnościowego paczkowanego; 
    b) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu żywnościowego – w przypadku Produktu żywnościowego sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego; 
 10. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu żywnościowego lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów żywnościowych, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

Dział XV. Gwarancja 

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.
 2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. 

Dział XVI.  Usługi

 1.  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: 
      a)  Prowadzenie Konta Klienta; 
      b)  Newsletter; 
      c)  Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu; 
      d)  Formularz kontaktowy. 
 2. Usługi wskazane w  Dziale XVI. ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Aktywacji na zasadach opisanych w Regulaminie. 
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Aktywacji zaznaczy odpowiednie pole w formularzu aktywacyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. 
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: 
      a) informację o nadawcy; 
      b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki; 
      c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 
 8. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Produktów. 
 9. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 
 10. Klient oświadcza, że: 
      a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści; 
      b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą; 
      c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 
      d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 11. Klient nie jest uprawniony do: 
      a) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej; 
      b) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym. 
 12.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z Działem XVIII Regulaminu. 
 13. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8 powyżej treści, które mogłyby w szczególności: 
      a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; 
      b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; 
      c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); 
      d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy; 
      e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 
 14. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z  Działem XVIII ust. 1 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w Dziale XVI ust. 8, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści. 
 15. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu. 
 16. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. 
 17. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. 
 18. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu. 
 19. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy. 
 20. Klient, który dokonał Aktywacji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania. 
 21. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu aktywacyjnym.

Dział XVII. Odpowiedzialność 
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku umów których stroną są Przedsiębiorcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

Dział XVIII. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw oraz ochrona danych osobowych 

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. 
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia. 
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego opryskiwanie.pl są przetwarzane dane osobowe Klienta i Przedsiębiorców. 
 4. Administratorem danych dla Danych Osobowych jest Hurtownia Środków Ochrony Roślin  Ekoagro Piotr Stalmach.

Dział XIX. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umowy sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 
 2. Klient, który dokonał Aktywacji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. 
 3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Aktywacji.

Dział XX.   Postanowienia końcowe 

 1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. 
 2. Sprzedawca prześle treść niniejszego Regulaminu Klientom zawierającym Umowę sprzedaży lub korzystającym z usług świadczonych drogą elektroniczną. Treść zostanie przesłana na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny. Ponadto Sprzedawca informuje, że treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Działu XIX. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2016r.